KOMMUNFÅGLAR 
Kommunfåglar utsedda


Göteborgs Ornitologiska Förening har utsett kommunfåglar till samtliga sex kommuner inom sitt område. I och med detta tar föreningen ett viktigt initiativ i sitt fågelskyddsarbete.


Sånglärkan, som är en karaktärsfågel i jordbrukslandskapet, har utsetts till Göteborgs kommunfågel eftersom den representerar ett landskap som förr fanns vida omkring Göteborg, men som tidigare gått tillbaka och som idag minskar allt fortare till förmån för stadens bebyggelse. Sånglärkan representerar även jordbrukslandskapets historiska och kulturella värden, inte minst de estetiska.


– Sånglärkan är en del av den biologiska mångfalden och dess närvaro ett tecken på ett rikt och levande jordbrukslandskap, säger Morgan Johansson, ordförande för Göteborgs Ornitologiska Förening.


Kriterierna för en kommunfågel är att den skall vara representativ för en skyddsvärd naturtyp i kommunen, att den inte är för vanlig men heller inte alltför ovanlig, och slutligen att fågeln skulle kunna vara behjälplig i föreningens arbete med att skydda värdefulla fågelområden och därmed öka den biologiska mångfalden.


Förutom Göteborgs sånglärka har kommunfåglar också utsetts för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö.


Tjädern har valts som kommunfågel för Härryda för att den är en karaktärsfågel i kommunens vidsträckta skogar. Tjädern kräver stora sammanhängande skogsområden där skogen har olika åldersstruktur och där det finns rikligt med myrmarker och sumpskogar.


– Vi har utsett tjädern till kommunfågel för Härryda för att vi vill fokusera på vikten att behålla en mosaikartad skog, en stabil tjäderstam i kommunen samt att dess traditionsbundna spelplatser identifieras och bevaras för framtiden, säger Morgan Johansson.


För Kungsbackas del är det tofsvipan som utsetts till kommunens karaktärsart. Kungsbacka är till stora delar en jordbrukskommun, men är också en strandängarnas kommun, och i båda miljöerna finner man ofta tofsvipan. Detta är en av de tidigaste vårfåglarna och ses av många som vårens budbärare. Tofsvipan har minskat kraftigt under senare år och populationen är i dag bara är en tredjedel av vad den var på sjuttiotalet.


– Genom att välja tofsvipan till Kungsbackas kommunfågel vill vi skydda de biotoper där tofsvipan häckar och kanske också återskapa vissa av de miljöer där den tidigare häckat, något som också kan gynna andra fågelarter, fortsätter Morgan Johansson.


Nattskärran, som valts till Mölndals kommunfågel, är trots sitt nattaktiva leverne en fågel som är väl känd hos de flesta. Den häckar bland annat i omgivningarna runt Rambo mosse och har där en ovanligt tät population. Nattskärran behöver öppna betesängar, ädellövskog och våtmarker. Den gynnas också av att det finns en gles tallhedskog, som gärna får brinna med jämna mellanrum. Detta skapar många öppna ytor som nattskärran vill häcka i, och bränderna skapar död ved där deras mat, vedlevande insekter, kan utvecklas.


– Många års arbete har lagts ner på att försöka få till ett naturreservat i nattskärrans födosöks- och häckningsområden och valet av nattskärran till Mölndals kommunfågel kan förhoppningsvis hjälpa till att bevara denna värdefulla natur. Vad som missgynnar nattskärran är igenväxande betesmarker, dränerade våtmarker, kalhuggna ädellövskogar och även igenväxande tallhedskog. Soptippar, som den i Kikås, som breder ut sig, är heller inte bra, berättar Morgan Johansson.


För Partille är det kungsfiskaren som valts som kommunfågel för att den i Göteborgsregionen har några av sina främsta livsmiljöer längs de delar av Säveån som rinner genom Partille. Kungsfiskaren är en ovanlig häckfågel i vårt land och klassificeras som sårbar i den nationella rödlistan. Arten är beroende av långsamflytande åar och bäckar med lummig strandvegetation och grenar som hänger ut över vattnet. Den är även beroende av lodräta strandbrinkar för att kunna gräva ut sitt bo och inte minst behöver den rent vatten med mycket småfisk.


– Vi har valt kungsfiskaren för att kunna driva på miljöförbättrande åtgärder längs ån och därmed gynna arten och dessutom gynnas därmed många andra växter och djur, framhåller Morgan Johansson.


Öckerös kommunfågel är ejdern och den har valts för att den är en karaktärsfågel i kommunens skärgårdsområden, där den häckar på öar och skär. Efter en kraftig uppgång som började på 1970-talet har ejdern därefter minskat kraftigt i antal i Sverige under det senaste dryga decenniet.


– Genom att välja ejdern till Öckerös kommunfågel vill vi sätta fokus på havsmiljön, där ejdern verkligen kan ses som en indikator på hur tillståndet egentligen är, säger Morgan Johansson.

För mer information kontakta:
Gunilla Jarfelt, telefon 0733-67 75 72, e-post .

De nya kommunfåglarna:


Göteborg: Sånglärka


representerar ett landskap som förr fanns vida omkring Göteborg men som idag minskat och minskar allt fortare till förmån för staden.


Sånglärka. Foto: Lars Lundmark.

Härryda: Tjäder


kräver stora sammanhängande skogsområden där skogen har olikaåldersstruktur och där det finns rikligt med myrmarker och sumpskogar.


Tjäder. Foto: Hans Falklind.

Kungsbacka: Tofsvipa


är jordbruksbygdens och strandängarnas fågel, men arten minskar kraftigt på grund av biotopförlust.


Tofsvipa. Foto: Erik Edvardsson.

Mölndal: Nattskärra


missgynnas av igenväxande tallhedskogar och minskade födosöksområden. Arten har minskat de senaste trettio åren även om en viss återhämtning har setts på senare tid. Trots detta förväntas nattskärran minska i framtiden.


Nattskärra. Foto: Leif Jonasson.

Partille: Kungsfiskare


är en ovanlig häckfågel i Sverige och klassificeras som sårbar i den nationella rödlistan. Den är beroende av lodräta strandbrinkar för att kunna gräva ut sitt bo och rent strömmande vatten med mycket småfisk i.


Kungsfiskare. Foto: Hans Falklind.

Öckerö: Ejder


är en karaktärsfågel i kommunens skärgårdsområden. Efter en kraftig uppgång sedan 1970-talet har ejdern minskat kraftigt i antal i Sverige det senaste dryga decenniet.


Ejder. Foto: Björn Dellming.

     INFO 
Stöd fågelskyddet genom att
bli medlem i GOF

» Fågelskyddskommittén

» Torslandavikenkommmittén