Fågelskydd

Göteborgs Ornitologiska Förening bevakar fågelskyddsärenden i de kommuner som föreningen verkar i, för att på så sätt skydda hotade fågelarter. GOF samarbetar även med de närliggande ornitologiska föreningarna i fågelskyddsarbetet. Arbetar omfattar en rad olika frågor, bl.a. rörande våtmarker och våtmarksrestaurering, reservatsbildning, avverkningsplaner, kommunala skötselprogram för skogar och parkområden, vindkraftsetableringar och vissa jaktfrågor.
Viktigt är också arbetet med att skydda sårbara rastnings- och häcknings-biotoper.
Som regional förening till Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) stödjer vi oss på det handlingsprogram som SOF tagit fram.
Det löpande arbetet sköts av Fågelskyddskommittén och Torslandaviken-kommmittén.
Rapporteringen av fågelobservationer och inventeringar ger underlag för agerandet.