Fågelskyddsärenden

Okt 2022: Synpunkter på naturreservatet Lärjeåns dalgång

Sep 2022: Yttrande om hamnverksamhet i Arendal, Göteborgs kommun, ärende nr GHAB 2022-0283

Sep 2022: Yttrande om avverkningsanmälan i Vättlefjälls naturreservat på fastigheten Kroksjölund 2:1

Sep 2018: remissvar på förslag till översiktsplan för Mölndal

Sep 2018: remissvar på förslag till deponi vid Bergsjön

Apr 2018: Yttrande angående överklagan av tillstånd till skyddsjakt på storskarv

Apr 2018: Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående vattenarbeten i Forsåker

Apr 2018: Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd Säve Flygplats

Mar 2018: Yttrande angående skyddsjakt av skarv

Mar 2018: Yttrande angående Detaljplan för trafikplats vid Hisingsleden/Assar Gabrielssons väg samt del av Hisingsleden

Mar 2018: Yttrande inför planerad vattenverksamhet avseende ombyggnad av inre delen av småbåtshamnen Björlanda

Mar 2018: Yttrande angående överklagan av skyddsjakt av skarv

Okt 2017: Yttrande över tillstånd till skyddsjakt efter storskarv på fastigheterna Vrångö S1 och S2, Göteborgs kommun

Okt 2017: Överklagan av tillstånd till skyddsjakt efter storskarv på fastigheterna Vrångö S1 och S2, Göteborgs kommun

Jun 2017: Yttrande till Mark- och Miljödomstolen angående planer på vattenarbeten i Forsåker, Mölndal, i samband med utbyggnad av nytt bostadsområde