Hårssjön – Rambo mosse

Gör gemensam sak med Göteborgs Ornitologiska förening och protestera mot Härryda kommuns beslut att avstyrka de långt gångna planerna att bilda naturreservatet Hårssjön – Rambo mosse. Staten erbjuder sig att lösa in både kommunens och privata markägares mark. Här är

länken till uppropet.

Länsstyrelsen fick redan 2004 regeringens uppdrag att planera för skydd av tätortsnära naturområden i Göteborgsregionen. Där ingår förslaget om att skydda Hårssjön – Rambo mosse som naturreservat. Syftet är att bevara och utveckla ett större storstadsnära naturområde med stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Området har dessutom högsta naturvårdsklassning i både Härrydas och Mölndals naturvårdsplaner. Det består helt av naturskog och har därmed stort värde för många arter som nattskärra, mindre hackspett och lärkfalk, för att nämna några.

Några dokument:

GOFs frågor till politikerna i Härryda och deras svar

GOFs kommentar till politikernas svar

Insändare i Härryda-Posten januari 2021