Årsmöte den 6 april !

Årsmötet äger rum på Naturhistoriska museet söndagen den 6 april klockan 18.30, dagordning, räkenskaper och verksamhetsberättelse finns på Ekliden måndagskvällar från och med 24 mars.
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning finns också på www.gof.nu under Föreningsinfo – Verksamheten. Dagordning se nedan.

Efter årsmötesförhandlingarna presenterar Erik Hirschfeld en del av världens mest hotade och ovanliga fåglar. Totalt 590 arter anses som akut hotade, vissa av dem finns bara i fångenskap.

Dagordning för GOF:s årsmöte 2014-04-06

1.   Val av ordförande för mötet
2.   Val av sekreterare för mötet
3.   Val av två justeringsmän
4.   Val av två rösträknare
5.   Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
6.   Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper
7.   Revisionsberättelse
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.   Ärende som styrelsen förelagt årsmöte
10. Av medlem framställt motiverat förslag, som kommit styrelsen
tillhanda  senast 31 januari
11. Bestämmande av årsavgifter
12. Val av styrelse
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning med minst tre personer
15. Avslutande av mötet

Text: Marianne Ohlander
Foto: Quan Min Li