SOF söker inventerare till naturvårdsprojekt

SOF kommer under våren 2008 att fortsätta med projektet ”Fågelskådare och lantbrukare i samarbete för ökad biologisk mångfald” och söker inventerare som kan hjälpa till med projektet runt om i Sverige under maj-juni.

Om inventeringen
För ett år sedan startade SOF och Hushållningssällskapet ett projekt för att jordbrukare och fågelskådare tillsammans ska jobba för att gynna fågellivet i jordbrukslandskapet. Nu byggs projektet ut och vi söker därför intresserade fågelskådare med kunskaper om jordbrukslandskapets fågelfauna för att kunna utföra inventeringar och inleda ett samarbete med flera gårdar runt om i Sverige. Även något mindre erfarna fågelskådare kan komma i fråga. Viktigast för att kunna delta i projektet är ett stort intresse för fåglar och kontakten med lantbrukaren. Ekonomisk ersättning för gjorda insatser kommer att utgå.
I inventeringsarbetet ingår tre besök på gården under perioden maj till juni för att få en acceptabel bild av de häckande fåglarna i det aktuella området. Inventeringsmetoden som tillämpas är en förenklad revirkartering som utvecklats av British Trust for Ornithology (BTO). I arbetet ingår även att ta personlig kontakt med lantbrukaren för att diskutera och lära känna förutsättningarna på den aktuella gården. SOF kommer i samarbete med Hushållningssällskapet erbjuda rådgivning och lämna förslag till på vad lantbrukaren i samarbete med fågelskådaren kan göra på gården för att gynna fåglarna. Senare år planerar vi att återinventera gården för att se om åtgärderna lett fram till förbättringar för fågelfaunan.

Bakgrund
Flera svenska fågelarter i jordbrukslandskapets har minskat starkt under de senaste decennierna. Men vad gör vi när staren, sånglärkan, stenskvättan, storspoven och flera andra fåglar i jordbrukslandskapet blir allt ovanligare? SOF och Hushållningssällskapet startade ifjol ett projekt som började med att ett 75-tal bondgårdar i landet inventerades på fågelförekomst. Därefter satte sig lantbrukarna och fågelskådare tillsammans ner för att utarbeta åtgärdsplaner för hur man kan gynna fågellivet på gårdens ägor. Ett viktigt verktyg som tagits fram inför i år, är artfaktablad för ett antal av jordbrukslandskapets fåglar. På artbladen står lite fakta om varje fågelart, samt exempel på vad just den arten behöver. Här finns även massor med tips på hur man kan gynna fåglarna. Med artfaktabladen som arbetsmetod uppmuntras nu flera gårdar och även fågelskådare att ansluta sig till projektet.

Att säkra livskraftiga fågelbestånd och andra naturvärden är intressen som många lantbrukare och fågelskådare delar. Brukarnas syn på hur olika driftsformer och fågelskydd kan kombineras för att bättre dra nytta av naturen påverkas emellertid av deras kunskap om fåglar men även de ekonomiska förutsättningarna på gården. Samtidigt är många fågelskådare inte insatta i hur ett aktivt lantbruk måste bedrivas får att vara lönsamt. Genom att brukare får sina gårdar inventerade på häckande fåglar i samarbete med lokala fågelskådare skapas förutsättningar för att öka varandras kunskap och intresse för ett uthålligt lantbruk. Med förtroende till varandra läggs också förutsättningar för frivilliga naturvårdsinsatser som bidrar till att de nationella miljömålen kan uppnås. Projektet har en förebild från Storbritannien där 3 800 gårdar blivit inventerade på fåglar sedan 1999 och där en majoritet av lantbrukarna har vidtagit naturvårdsåtgärder i brukandet som gynnat många fågelarter (RSPB Farmer & Volunteer Aliance, RSPB 2005).

Information och anmälan
För ytterligare information och anmälan kontakta Sönke Eggers, SOF på tel. 070-73 39 188 och 018-67 26 30 eller sonke.eggers@ekol.slu.se.

Läs mer (pdf-fil)
» Bönder och fågelskådare samarbetar för mångfald (ur VF 3/2007)

Text: Sönke Eggers
Bild: Jan-Eric Hägerroth