Förändringar i Torslandaviken

Inom kort kommer området kring Torslandaviken att stängslas av betydligt hårdare än idag, vilket gör att vissa delar av viken blir svårare att nå med bil.

Med hänvisning till bränning av bl.a. bussar nära en oljeledning inom Torslandviken har Göteborgs Hamn AB låtit informera att säkerhetsaspekterna kommer att prioriteras framöver. Enligt Hamnens representant kommer Hamnens markområden att spärras av för biltrafik hela dygnet. Hela området blir dock fortsatt tillgängligt att passera för gående och därmed också fågelskådare. Stängslet kommer att vara kraftigt med någon form av slussar och/eller svänggrindar för att hindra införsel av t.ex. crossmotorcyklar.

Stängseldragningen är ännu inte fastlagd i detalj, men kommer enligt uppgift sannolikt att gå i höjd med nuvarande grind vid Hjärtholmsvägen och längs Gryaabs slamintag/sprängförrådet i Ardalsberget/Renova etc. Hur det kommer att bli på västra sidan viken berördes inte i detalj vid Hamnens informationsmöte, men vi kommer att följa utvecklingen och rapportera mer här på Kustobsar när vi vet mer. Även om detta innebär en del begränsningar för oss fågelskådare är det samtidigt positivt, då det blir lättare för Hamnen att komma åt motorcrossförare och andra obehöriga med allvarliga straffpåföljder vid överträdelser.

På avdelningen positiva saker: Hamnen sätter sannolikt redan i början av oktober igång att reparera backsvalehögarna genom förstärkningsarbeten. Vid släntfoten läggs enorma stenblock upp, dels för att förhindra motorcrossförare, dels för att motverka utglidning av högen. Toppen och sprickor kommer att täckas, ev. med tätskikt och vegetation, och några nya predationssäkra branter kommer att putsas till med grävmaskin. Runt högarna städas det upp, och grus planas ut. På sikt kommer även den gamla rostiga mudderledningen att tas bort liksom asfaltsrester m.m.

På några års sikt kommer vi från ornitologiskt håll att försöka få en restaurering av hela östra stranden, och slutsammanställningen av en plan eller programhandling för den samlade restaureringen av hela området pågår just nu.

Text: Kåre Ström
Foto: Pär Lydmark