Upprop: Fjällvråk och blå kärrhök i Halland

Både fjällvråk och blå kärrhök minskar i Sverige, och med anledning av detta genomförs nu i vinter en räkning av antalet övervintrande individer i Halland! Du kan hjälpa till genom att rapportera dina observationer.

Bakgrund
I Sverige minskar populationen av fjällvråk och det föreligger indikation på eller misstanke om minskning av populationen av blå kärrhök (Artdatabanken 2010). Det kan bland annat mot bakgrund av denna utveckling vara av värde att ta reda på hur många fjällvråkar och blå kärrhökar som egentligen stannar kvar i Halland under vintern. Därför önskar undertecknad att samtliga observationer av fjällvråk och blå kärrhök i landskapet under januari 2011 rapporteras till rapporteringssystemet Svalan (www.artportalen.se).

Var?
Lägg gärna lite extra tid och energi på att söka efter dessa arter i landskapet. Av befintligt material i Svalan framgår att de huvudsakligen rapporterats från den västra delen av landskapet. Förhoppningen är att det nu i större utsträckning även kontrolleras om fjällvråk och blå kärrhök finns i skogsbygder in mot Småland och Västergötland.

Rapporteringsdetaljer
Följande uppgifter är särskilt värdefulla: antal, ålder, kön hos äldre fåglar och exakt klockslag för observationen. Fotografier som bifogas observationerna underlättar ålders- och könsbestämningar. Dessutom önskas uppgifter om fågelns aktivitet enligt möjliga val i Svalan. Uppge vilket vädersträck fågeln flyger om den är förbiflygande. Kommentera fågelns val av biotop. Här är några tänkbara alternativ: strandäng, våtmark, kärr, vassar, ruderatmark (”skräpmark” nära bebyggelse), kalhygge, åker, äng och hagmark. Meningen är att resultatet av inventeringen ska publiceras i Fåglar i Halland.

Frågor?
Maila till Christer K. Andersson: christer.falk.andersson@gmail.com

Tips på bra bestämningslitteratur om blå kärrhök och fjällvråk
» Rovfågelsguiden och The Raptors of Europe and the Middle East (Dick Forsman).
» Fåglar i Europa med Nordafrika och Mellanöstern (Lars Jonsson).
» Fågelguiden (Lars Svensson m fl).
» Rovfåglar i Europa, Nordafrika och Mellanöstern (Benny Génsböl och Roland Staav).

Text: Christer K. Andersson
Bild: Pär Lydmark