Hornborgasjön 21/4 2013

Det var en strålande solig söndag och bussen vi äntrade var extra stor; vi var 37 som satt i den, inklusive vår chaufför Berndt och undertecknad. Därtill åtföljdes exkursionen av två som redan var på plats och hade egen bil. På vägen mot Stora Bjurum avlyssnades en sjungande trädlärka i ett grustag, varefter Trandansen fick ett kortare besök i motljus. Denna dag räknades tranornas antal till 4 300, men bara två dagar tidigare hade det varit 11 700.
Bland tranorna fann vi minst fem mindre sångsvanar. På Hornborgasjöns östsida besöktes i tur och ordning Sätuna, bron över Hornborgaån, Ytterberg, Stenkrogens viltvatten och Fågeludden. På fälten var det gott om rastande trastar, och många andra vårfåglar rentav lyste med sin närvaro, såsom svartvit flugsnappare, lövsångare, järnsparv och stenskvätta. Vid Hornborgaån hördes och skymtades också en forsärla. Längs sjöns stränder observerades rätt många gråhakedoppingar och vid Fågeludden minst sex svarthalsade doppingar i anslutning till skrattmåskolonin norr om udden. Fisktärna sågs av några i gruppen, alla simandsarterna utom årtan hittades liksom några salskrakar. En del vadare var i rörelse: skogssnäppa, grönbena, drillsnäppa och mindre strandpipare för att nämna några. Flera fiskgjusar visade upp sig väl, några av dem hade funnit sig tillrätta i sina boplattformar. Med vassarnas försvinnande har de bruna kärrhökarna blivit allt fåtaligare, men någon sådan kunde ändå spanas in av några deltagare, så också en avlägsen havsörn. Ytterligare en mycket elegant rovfågel sågs genom bussens rutor söder om Broddetorp: en röd glada, en art som har blivit en allt vanligare syn i trakten. Efter Fågeludden gjorde vi en avstickare till Södra brottet i Skövde, där vi bland annat kunde studera svarthakedopping och smådopping. På återvägen gjorde vi ett försök att se någon av de ringtrastar som rapporterats vid Hånger, men nej, de hade nog dragit vidare norrut. Vi avslutade med ett lite längre stopp vid Trandansen, denna gång i medljus. Det var överraskande många besökare där, och vår grupp skingrades en smula i mängden. Många av oss lyckades här att i mängden av tranor, sångsvanar och grågäss urskilja två bläsgäss, en sädgås och två spetsbergsgäss. Så hade en ovanligt vacker aprildag förflutit, konstaterar

Text: Lennart Falk
Bild: Fredrik Olsson