SOFs vindkraftspolicy

Nu har den kommit – policyn som vi har väntat på!
Den består av två delar; den första som är det verkliga policydokumentet och bilagan som ger fördjupningar och förklaringar.

I dokumentet uttrycks tydligt att vindkraftverk inte ska uppföras inom skyddade områden, till vilka räknas bl. a. nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden. Också naturskogar med höga naturvärden ska undantas från vindkraftsutbyggnad. Skyddsavstånd till skyddade områden ska vara minst 1000 meter.

Speciell hänsyn ska tas till arter som är upptagna på EU:s fågeldirektiv lista 1 och rödlistade arter i Sverige.
I bilagan listas ytterligare miljöer – exempelvis flyttstråk – samt arter som ska visas särskild hänsyn

Bland arterna märks kungsörn, havsörn, pilgrimsfalk, samt storlom och smålom.
Skyddszon om minst 1000 meter ska upprättas runt sjöar och tjärnar där lommar regelbundet häckar. Även flygvägarna mellan smålommens häckningssjö och fiskeplats ska identifieras och skyddas.

Allteftersom ny kunskap tillförs kan förändringar ske i dokumentet och då främst i bilagan.

SOF kommer att planera och genomföra olika insatser för att sprida policyn och informera om innehållet.
Till policyn skall så snart som möjligt fogas ett dokument med rekommendationer om hur en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) avseende vindkraft och fåglar bör genomföras och utformas.

» SOFs policy om vindkraft – själva dokumentet

» SOFs hemsida, Fågelskydd, Sverige – mer att läsa.

Du kan också läsa på GOFs hemsida under Fågelskydd, Allmänt.

I dokumentet står också att kommuner omgående behöver ta initiativ till att översiktsplaner upprättas. Just nu finns Öckerös vindbruksplan för samråd. Länk till den finns GOFs hemsida under Fågelskydd, Övriga aktuella ärenden och här:
» Öckerös vindbruksplan för samråd

Kom gärna med synpunkter på Öckerö-planen till GOFs fågelskyddskommitté.

Text: Stina Thelander
Bild: Tomasz Sienicki